RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla celów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
w Świeciu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), przekazujemy następujące informacje:
1. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu reprezentowany przez Dyrektora. Dane adresowe: ul. Wojska Polskiego 85, 86-105 Świecie,
tel. 523333140, adres e-mail: 2lo[dot]swiecie[at]wp[dot]pl

2. Inspektor Ochrony Danych:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
• drogą elektroniczną: daneosobowe[at]csw[dot]pl
• telefonicznie: 52 56 83 108,
• pisemnie: adres siedziby Administratora danych.

3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:

Dane osobowe kandydatów do Szkoły oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzania w celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym jakim jest zapewnienie odpowiedniej opieki uczniom) w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000 ze zm., które określają treści wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich określania przez organ prowadzący, zasady dostosowania szkoły do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.

4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych kandydata oraz danych osobowych rodziców lub opiekunów prawnych kandydata będą upoważnieni pracownicy Szkoły lub inne osoby działające z upoważnienia Szkoły, do których zadań należy rekrutacja uczniów lub podmioty, którym Szkoła powierzy przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
5. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres pobierania nauki ucznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu. W przypadku nieprzyjęcia do szkoły, dokumenty kandydata zostają mu zwrócone. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do odbioru dokumentów w ciągu 1 roku. Po tym terminie następuje komisyjne zniszczenie dokumentów zawierających dane osobowe.

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane osobowe dotyczą przysługują następujące uprawnienia:
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane oso-bowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujaw¬nione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żąda¬nia sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługu¬jących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwa¬rzania (art. 15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie-prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów prze-twarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem (art. 17 RODO);
5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwier-dzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wo-bec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for¬macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do¬starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw-nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytu¬acją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania da¬nych w tych celach (art. 21 RODO);
8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych oso¬bowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontakto-wać się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie wskazanych danych osobowych, może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydata do Szkoły.

9. Dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

Informacje

Rejestr zmian